Konfigurační parametry

Konfigurační parametry lze nastavit globálně nebo pro jednotlivé sekce a lze jimi řídit chování celé aplikace.

Základní údaje

Configuration details
1

1 Hodnota konfiguračního parametru. Hodnota složitějších datových struktur je zadána ve formátu JSON. POZOR! Nastavením nesprávné hodnoty může dojít k chybné funkcionalitě aplikace.

JSON formát

Text: Textový řetězec bez uvozovek
Číslo: Číselná hodnota bez uvozovek
Logické hodnota: true/false
Čas: HH:MM:SS
Časový interval: {start: 'HH:MM:SS', end: 'HH:MM:SS'}
Seznam hodnot: [ "Hodnota1", "Hodnota2", "Hodnota3" ]
Vybraná hodnota z definovaných možností: "Vybraná hodnota"
Slovník: {"Klíč1":"Hodnota1", "Klíč2":"Hodnota2"}
Instance třídy: { "Vlastnost1": "Hodnota1", "Vlastnost2": "Hodnota2", "Vlastnost3": "Hodnota3" }
Seznam instancí třídy: [ Čárkou oddělené definice instancí třídy ]

Seznam konfiguračních parametrů

Název parametru Typ Popis
CalculationTypes Výběr z hodnot: PlanningPeriod, Day, LongTerm Dostupné typy plánování směn.
RosterGridMenuFormatStyle Výběr z hodnot: Auto, Day, Time Defaultní zobrazení položek plánu směn.
RosterGridMenuFormatAppearance Výběr z hodnot: ByActivity, ByShift Defaultní vzhled položek plánů směn.
RosterGridMenuFormatText Výběr z hodnot: ActivityAbbreviation, ShiftAbbreviation, ActivityAndShiftAbbreviation, StartTime, StartAndEndTime, FullDescription Defaultní text položek plánů směn.
ManagerMenuShortCuts MenuShortCut{ToolTip, Link, ButtonIcon, ButtonClasses, Disabled} Definice grafických zkratek nad menu ke stránkám aplikace pro roli Manažer.
SupervisorMenuShortCuts MenuShortCut{ToolTip, Link, ButtonIcon, ButtonClasses, Disabled} Definice grafických zkratek nad menu ke stránkám aplikace pro roli Supervisor.
EmployeeMenuShortCuts MenuShortCut{ToolTip, Link, ButtonIcon, ButtonClasses, Disabled} Definice grafických zkratek nad menu ke stránkám aplikace pro roli Zaměstnanec.
GuestMenuShortCuts MenuShortCut{ToolTip, Link, ButtonIcon, ButtonClasses, Disabled} Definice grafických zkratek nad menu ke stránkám aplikace pro roli Host.
PaymentIntervalStart Číslo Posun začátku intervalu pro proplácení svátků oproti půlnoci v hodinách.
PaymentIntervalEnd Číslo Posun konce intervalu pro proplácení svátků oproti půlnoci v hodinách.
PublicHolidayCulture Text Definice lokalizace pro generování svátků.
DefaultCreateItemWeekdays Číslo Hodnota vybraných dnů v týdnu při vytváření položek plánů směn.
DefaultCreateItemSkipPublicHolidays Logická hodnota Určuje zda má být defautlně vybráno přeskočení svátků při vytváření položek plánů směn.
AbandonLimit Číslo Časový limit do položení v sekundách.
AcceptableWaitingTimes Číslo Limitní hodnota pro výpočet service levelu v sekundách.
ServiceLevelValues Číslo Defaultní vybrané hodnoty service level pro simulaci.
DefaultShiftDuration Časový interval Defaultní doba trvání směny.
DefaultMainBreakOffset Časový interval Defaultní začátek obědové přestávky ve směně.
DefaultMainBreakDuration Časový interval Defaultní délka obědové přestávky.
DefaultRosterSiteId Číslo Id defaultně vybrané sekce.
HoursReporting Výběr z hodnot: ByShiftStartDate, ByRealDate Nastavení způsobu reportingu odpracované doby. Podle skutečného data, podle data začátku směny.
NightShiftInterval Časový interval Nastavení intervalu pro noční příplatek.
NightHoursMinimum Číslo Minimální počet hodin pro započítání směny do nočního příplatku.
Skills Logické hodnota Určuje, zda má být k dispozici funkcionalita týkající se znalostí.
VoucherLimits Slovník<číslo, číslo> Nárok na stravenky (hodnota) s limitními časy odpracované doby (klíč).
Solvers Slovník Klíč: typ plánování, hodnota: typ solveru.
AllBreaksInShift Logická hodnota Určuje, zda mají být ve směně všechny přestávky, které jsou definované ve směně (true) nebo jen jedna z nich (false).
MaxShiftDurationCheck Číslo Maximální dovolená délka směny v hodinách. Při zadání delší směny se zobrazí varování, které vyžaduje potvrzení.
MinShiftDurationCheck Číslo Minimální dovolená délka směny v hodinách. Při zadání kratší směny se zobrazí varování, které vyžaduje potvrzení.
BreaksDurationCheck BreaksCheck {string BreakName, Dictionary LimitDuration} BreakName: název přestávky; Limit duration: slovník limitních počtů hodin a celkových dovolených délek přestávek daného typu.

Ostatní parametry se již nepoužívají a jsou přítomny z důvodu zachování zpětné kompatibility.