Kampaň

Základní údaje

Campaign details
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Název kampaně

2 Zkratka kampaně pro zobrazení v plánech směn.

3 Vzhled kampaně pro zobrazení v plánech směn.

4 Popis.

5 Id v externím systému.

6 Při zaškrtnutí se kampaně počítá do fondu pracovní doby. Pokud není zaškrtnuto, kampaně se do fondu pracovní doby nepočítá.

7 Na plánu směn (při zvolení odpovídajícího formátu textu položky) v textu buňky budou zobrazeny pouze aktivity/kampaně/volna/přestávky s nejvyšší prioritou. Ostatní aktivity/kampaně/volna/přestávky budou pro přehlednost vynechány.

8 Na plánu směn (při zvolení odpovídajícího formátu vzhledu položky) bude vzhled buňky dle aktivity/kampaně/volna/přestávky s nejvyšší prioritou.

9 Při zaškrtnutí není možné aktivitu použít při editaci položek plánů směn.

Kampaň

Definice:
Efektivní kontakt - kontakt s uskutečněním cíle/konverzí/prodejem
Neefektivní kontakt - kontakt bez uskutečnění cíle/konverze/prodeje
Negativní kontakt - kontakt, kdy se nepodařilo s klientem hovořit
Dovolatelnost - procento efektivních a neefektivních kontaktů
Efektivita - procento efektivních kontaktů

Campaign
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Období kampaně.

2 Priorita kampaně (1 nejvyšší), podle které budou v pro jednotlivé kampaně plánované směny.

3 Počet kontaktů, které je třeba v rámci kampaně obvolat.

4 Čas efektivního kontaktu.

5 Čas neefektivního kontaktu.

6 Čas negativního kontaktu.

7 Počet opakovaných volání negativních kontaktů.

8 Cílová dovolatelnost v procentech.

9 Cílová efektivita v procentech.

10 Dovolatelnost v 1. kole

11 Dovolatelnost v 2. kole

12 Dovolatelnost v ostatních kolech

13 Efektivita v 1. kole

14 Efektivita v 2. kole

15 Efektivita v ostatních kolech

Předpověď

Campaign forecast
1 2 3 4

Dovolatelnost a efektivita jsou při splnění cílů zobrazeny zeleně, při nesplnění o méně než 5% oranžově a při nesplnění o více jak 5% červeně.

1 Počet člověko-hodin, které jsou potřeba na zvládnutí obvolání kontaktů ve všech kolech kampaně.

2 Počet člověko-dní, které jsou potřeba na zvládnutí obvolání kontaktů ve všech kolech kampaně.

3 Celkový počet dovolaných kontaktů (vypočítaná dovolatelnost / požadovaná dovolatelnos).

4 Celkový počet efektivních kontaktů (vypočítaná efektivita / požadovaná efektivita)

Pravidla

Pravidla pro aktivitu/kampaň/volno/přestávku (typ) umožňují nastavit omezení výskytu typy ve směně, omezení kombinací s jinými typy a omezení doby trvání částí směn s daným typem. V části Zakázáno jsou uvedeny zakázané kombinace. V části Povoleno pouze jsou uvedené výslovně povolené kombinace. Při vytváření položky plánu směn nesmí být splněna žádná zakázaná podmínka, naopak musí být splněny všechny povolené podmínky.

Activity validation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Seznam typů, které se nesmí vyskytovat těsně před daným typem.

2 Seznam typů, které se nesmí vyskytovat těsně po daném typu.

3 Seznam typů, které se nesmí vyskytovat kdykoliv před daným typem.

4 Seznam typů, které se nesmí vyskytovat kdykoliv po daném typu.

5 Seznam typů, které se nesmí vyskytovat s daným typem v jedné položce plánu směn.

6 Seznam typů, které se nesmí být paralelní s daným typem v jedné položce plánu směn.

7 Seznam typů, které se musí vyskytovat těsně před daným typem.

8 Seznam typů, které se musí vyskytovat těsně po daném typu.

9 Seznam typů, které se musí vyskytovat kdykoliv před daným typem.

10 Seznam typů, které se musí vyskytovat kdykoliv po daném typu.

11 Seznam typů, které se musí vyskytovat s daným typem v jedné položce plánu směn.

12 Seznam typů, které se mohou vyskytovat paralelně sdaným typem.

13 Seznam typů, které se mohou ve speciálním režimu plánování směn přepsat daný type v položce plánu směn.

14 Minimální doba trvání částí položek plánů směn s daným typem v minutách.

15 Maximální doba trvání částí položek plánů směn s daným typem v minutách.

16 Seznam povolených dob trvání částí položek plánů směn s daným typem v minutách.

17 Při zaškrtnutí může typ samostatně tvořit celodenní nebo vícedenní položku plánu směn.

18 Při zaškrtnutí lze v potřebě při plánování typ rozdělit a uspokojit různými směnami.

19 Při zaškrtnutí se mají v potřebách daného typu při plánování uvažovat přestávky, tj. berou se jako volno. V opačném případě se přestávky ve směně ignorují, jako kdyby ve směně nebyly.

20 Při zaškrtnutí může typ tvořit paralelní část položky.

Vzor

Vzory slouží k nastavení hodnot nových kampaní dle již existujících kamapaní.

Campaign tempalte
1 2

1 Výběr kampaně, jijíž hodnoty budou zkopírovány do aktuální kampaně.

2 Tlačítko pro nastavení hodnot.